تشکیل جلسه ستاد زراعت در استان چهارمحال و بختیاری

.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری جلسه ماهـانه سـتاد زراعت اسـتان با حضور مسـئولین سازمان جهادکشاورزی شامل معاون بهیود تولیدات گیاهی، مدیران سـتادی و شهرسـتانی و همچنین مهنـدس میرزائی مدیر شـرکت خدمات حمایتی کشاورزی اسـتان چهارمحال و بختیاری در محل سالن جلسات سازمان برکزار گردید در این جلسه سیاسـت‌ها،اولویت هـا،برنـامه هـای وزارت جهـاد کشاورزی و به تبع آن مجموعه سازمان جهاد کشاورزی استان در بحث زراعت، کودهای کشاورزی و سموم آفات نباتی و بذور مورد نیاز بخش کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت . در ادامه مهنـدس میرزایی مـدیرشـرکت خدمات حمایتی کشاورزی اسـتان ضـمن ارائه توانمندی هـای شـرکت خـدمات حمایتی کشاورزی بعنوان بازوی اجرائی سازمان جهاد کشاورزی و ارائه اطلاعات در مورد سامانه ۱۵۵۹ و خدمات قابل ارائه به بهره‌برداران بخش کشاورزی، گزارشی از تهیه و توزیع کودهای شیمیـائی اعم از یـارانه ای و غیر یـارانه ای ارائه نمود و عنوان کرد که کودهـای ازته، فسـفاته و پتاسه به مقـدار کـافی برای کشت پـاییزه سال زراعی جاری در سـطح اسـتان تامین گردیـده است و همچنین برای کشت پاییزه مقـدار ۱۲۷۲ تن بـذر گنـدم آبی اصلاح شـده ارقام بک کراس،میهن ،اروم ،پیشـگام وحیـدری وهمچنین مقـدار ۶۵۲ تن بـذر جـو آبی اصلاح شـده ارقـام بهمن ،مـاکوئی وجلگه به همراه۴۱۸۵ تن انواع کودهای شیمیائی آماده توزیع بین کشاورزان می باشد همچنین بیان نمودند مقدار ۷۰۰۰کیلوگرم بذر کلزایokp هماهنگ گردیده تا اخر هفته وارد استان شود  

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید