شرکت کارکنان مجتمع شیمیائی آبیک در دوره آموزشی فرهنگ سازمانی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مجتمع شیمیائی آبیک 

در جهت تقویت و ارتقاء سطح دانش ، تعداد 35 نفر از کارکنان مجتمع شیمیائی آبیک در دوره آموزشی فرهنگ سازمانی شرکت و آزمون دوره مذکور را از طریق سامانه فراگیر آموزش انجام دادند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید