گزارش عملکرد تیرماه 96 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان

روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان خلاصه عملکرد شرکت را در تیر ماه 96 به شرح ذیل گزارش داد:

کودشیمیایی :

طی ایام فوق مقدار249920 کیلوگرم ازانواع کود شیمیایی فروش مستقیم به کارگزار ازمبادی داشته ایم ومقدار29359 کیلوگرم کود  شیمیایی طی حواله ازانبارسازمانی گیلان به فروش رسیده  ، ومقدار 3040848 کیلوگرم کود شیمیایی بطور مستقیم ازمبادی به انبارهای سازمانی شرکت وارد شده است .

بذر:

انجام نظارتهای دوره ای با موسسه ثبت گواهی بذرجهت صدورگواهی برداشت

نظارت های مشترک باحفظ نباتات استان جهت صدورگواهی بهداشت

نظارت برصدورضدعفونی وسمپاشی انبارهاجهت ورودبذرسال جاری

شرکت درجلسه کمیته فنی بذر استان .

سایر :

شرکت در جلسات هفتگی هواشناسی کشاورزی استان ( دیسکاشن ) دردفتر معاونت محترم بهبودتولیدات گیاهی ، وجلسه آشنایی باسامانه تهک دراداره کل هواشناسی استان

نیازسنجی سموم سال زراعی آتی

اعزام احدی ازکارکنان جهت سپری نمودن دوره آموزشی آماردرمدیریت

معرفی احدی ازکارکنان برای دوره آموزشی اصول ارزشیابی مشاغل

پیگیری خریدونصب دستگاه بوجاری جدیدبرای انباربذر

فروش 6220 کیلوگرم /لیترازانواع سموم حشره کش گرانول ، مایع وروغن امولسیون شونده با ارزش 271250000 ریال

پیگیری تهیه سموم ضد عفونی انباربذر

پیش بینی اعتبارات مورد نیازماشین آلات برای سال 97

تحلیل وتدوین آمارواطلاعات وضعیت مکانیزاسیون استان وانعکاس آن به ستاد .ب 5/18 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید