حضور درآئین روز ملی لوبیا شهرستان خمین استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکز، همایش تخصصی زراعت لوبیا با حضور مهندس کشاورز معاون وزیر در امور زراعت وزارت جهادکشاورزی، معاون ترویج و آموزش سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مرکزی و محققین و کارشناسان و تولید کنندگان لوبیای 9 استان کشوردر شهرستان خمین در ایستگاه تحقیقات لوبیا روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مورخ98/5/23 الی 98/5/24 برگزار گردید. در آئین روز مزرعه ملی لوبیا به موارد مهمی از چالش های بخش کشاورزی و عملکرد پایین در بخش خاک و آب اشاره گردید و بهره گیری از شیوه های نوین آبیاری برای تقویت منابع آب سفره های زیرزمینی، اصلاح بذور و کشت بذرهای مناسب، استفاده بیشترماده آلی در خاک و کاربرد بهینه انواع کودهای تغذیه ای موثر درتولید کشت مرغوب و افزایش عملکرد محصولات مورد بحث قرا گرفت و از آزمایشگاه ها و ایستگاه های تحقیقاتی و مزارع تولید کنندگان که دستاوردهای خود را به کشاورزان ارایه می دادند بازدید بعمل آمد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید