قراردادها و الحاقیه های تائید شده در پنج ماهه اول سال 1398

 بنا به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حقوقی وامور دعاوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی :

در خصوص کلیه قراردادهای منعقده فی مابین شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با کلیه پیمانکاران طرف قرارداد از ابتدای سال 1398تا 1398/05/30 تعداد 379 فقره قرارداد و الحاقیه توسط مدیریت حقوقی و امور دعاوی بررسی و مورد تائید قرار گرفته است

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید