بررسی قراردادهای برخی از پیمانکاران طرف قرارداد

بنا به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حقوقی وامور دعاوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی :

جلسه بررسی چگونگی خاتمه دادن به قراردادهای منعقده برخی از پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در دفتر مدیریت حقوقی وامور دعاوی با حضور آقایان عباس مریدنژاد - رسول فلاح - علیرضا خالقی-  سجاد مصطفوی -رضا صفری و علی رادان جبلی برگزارشد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید