انتخاب پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک 

شرکت جهانگرد فرنوش بعنوان پیمانکار ایاب و ذهاب کارکنان مجتمع شیمیائی آبیک در روز یکشنبه 27 مرداد ماه 98 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انتخاب گردید .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید