بازدید از دفتر و انبار متقاضی کارگزاری توزیع نهاده های کشاورزی شهرستان ورامین

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران، 

از دفتر و انبار متقاضی کارگزاری توزیع نهاده های کشاورزی واقع در شهرستان ورامین در استان تهران بازدید شد . مهندس ملکی کارشناس کود و بذر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت: بر اساس دستورالعمل اعطای عاملیت توزیع کود شیمیایی به متقاضیان جدید، دفتر و انبار متقاضی معرفی شده، از لحاظ شرایط استاندارد دریافت و نگهداری نهاده های کشاورزی و مدارک آنان مورد بررسی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید