حضور عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور فنی و تولیدی در استان سمنان

.

جناب آقای مهندس ملازاده عضو محترم هیات مدیره و معاون امور فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سمنان،  از انبارهای نگهداری نهاده های کشاورزی و سایت بوجاری بازدید و در ادامه، طی جلسه ای با همکاران، رهنمودهای بسیار خوب و سازنده ای بیان داشتند که موجب رضایت و خشنودی همکاران محترم گردید. در ادامه پس از تشکیل جلسه پایش کیفی کود در سازمان جهاد کشاورزی، از کارخانه تولید سم و کودهای شیمیایی میکرو انبار شرکت هف بازدید نمودند که در جمعبندی این بازدید اثرات بسیار مثبت و سازنده ای برای این شعبه و اعضای پایش کیفی کود جهاد و مدیران شرکت هف داشت . 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید