ارسال16 مورد نمونه کود به مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی در استان گلستان

به گزارش عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید  هزار جریبی مدیر شرکت با اعلام این خبر گفت: به منظور اجرای داخلی نظام کنترل کیفی در مرداد ماه سال جاری تاکنون بیش از 16 مورد نمونه برداری از پارت های کودهای واصله به میزان7950 کیلوگرم ، توسط کمیته نمونه برداری شرکت  متشکل  از کارشناسان  فنی و بازرگانی صورت پذیرفته و برای آنالیز و بررسی نتیجه کنترل کیفی به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی ارسال گردیده است وی در ادامه افزود: این کود ها شامل سوپرفسفات تریپل ،فسفات دی آمونیوم((DAP،سولفات پتاسیم، کلرور پتاسیم بوده که از مبادی بندر امام ، بندر عباس و شرکت هدیش مهر کویر به این استان ارسال شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید