برگزاری مناقصه امور خدماتی

برگزاری مناقصه امور خدماتی و پشتیبانی ستاد مرکزی

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

مناقصه عمومی یک مرحله ای امور خدماتی و پشتیبانی ستاد مرکزی در روز یکشنبه 20 مرداد ماه  سال جاری با حضور اعضاء کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  وکارشناس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت، از طریق سامانه مذکور برگزار شد. 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید