مزارع الگوئی، ترویج بکار گیری تکنولوژی کشاورزی و مدیریت صحیح مزارع

استان گلستان با تولید گندم در کشور ،سهم بزرگی در تامیـن غذایی مردم و همچنین تحکیم زیر بنای اقتصادی کشور را دارد. در حال حاضر استان گلستان مقام دوم کشور در کشت گندم  با بیش از387 هزار هکتار در سال زراعی96-95  با تولید بیش از  یک میلیون تن  گندم بوده که پتانسیل خوبی جهت افزایش تولید دارد؛  در این مهم این استان  مصرف  بذر گواهی شده را در تمامی مناطق آبی و  ودیم نهادینه کرده و در برنامه کاری خود قرار داده است و لی در شرایط فعلی و بر اساس دستورالعمل، مقررات و بخشنامه های موجود و همچنین سیاست های کلان  وزارت متبوع حدود 64درصد نیاز بذر استان، تولید بذر  گواهی شده صورت می گیرد مصرف بذر در استان75-70 هزارتن بوده که حدود  48 هزارتن  توسط  بخش دولتی و 16 شرکت تولید کننده بخش خصوصی در طبقات مختلف(( پرورش 3، مادری و گواهی شده) تولید می گردد که سهم شرکت در این بخش 11 درصد می باشد.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با بیان این که گرچه میزان تولید محصولات زراعی استان در واحد سطح افزایش یافته  ولی هنوز تولید در واحد سطح در مزرعه کشاورزان با میزان تولید کشاورزان نمونه و مزارع تحقیقاتی فاصله زیادی دارد و این مسئله می‌تواند ناشی از عدم استفاده از دستاوردهای تحقیقاتی از جمله بذور اصلاح شده  باشد. از جمله رسالت‌های مهم بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر معرفی ارقام اصلاح شده پرمحصول ، متحمل به تنش و با کیفیت بالا و سایر آیتمهای عملکردی می‌باشد و این امر می‌تواند نقش اساسی در افزایش تولید کمی و کیفی محصولات در واحد سطح داشته باشد.

با توجه به موارد یاد شده هر ساله هسته‌های اولیه بذر محصولات زراعی مختلف توسط مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان تولید می‌گردد. بدیهی است که تولید بذور پرورشی 1و2در مرکز تحقیقات انجام می‌گیرد ولی پرورش 3، مادری و گواهی شده از طریق عقد قرارداد با زارعین تولید می گردد .

  ایجاد طرح مزرعه الگویی شرکت در تولید بذر گندم در بین پیمانکاران تکثیر بذر موضوعی بود که توسط مهندس حسام به آن اشاره شد و. برای نخستین بار این طرح بصورت پایلوت در مزرعه آقای هادی جرجانی در سطح25 هکتار با لاین جدید    N-91-17  در طبقه پرورش3  ،  جهت الگو برداری، با رعایت آیتم های فنی و زراعی توسط سایر پیمانکاران تکثیر بذر  اجرا شده است.

 وی همچنین تصریح کرد:فرآیند شناسایی ، انتخاب و معرفی مزرعه الگویی کشت در سا ل زراعی96-95از شروع فصل زراعی با تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد، شروع شده و در ادامه با اعلام تقویم زمانی و   ثبت  فرم  های ارزیابی و تفکیک آنها به جهت بررسی، به کمیته فنی و تخصصی استان ارائه  وشاخص هایی به شرح ذیل  اعما ل گردید.

1-یکپارچگی مزرعه ( یک قطعه)2-فاصله نسبت به جاده اصلی(300 متر)3-  رعایت ایزو لاسیون فاصله کشت از مزارع همجوار4- پاشش کود های پایه و آلی قبل از کشت با در نظر گرفتن رعایت تناوب زراعی و توصیه های کلی165 کیلوگرم اوره،125 کیلوگرم کلرو پتاس و  همچنین  مصرف کود پلت مرغی5 – رعایت مناسبت ترین تاریخ کاشت22/9/95   6-استفاده از از دستگاه کارنده کمبینات جهت کاشت و قبل از ورود به مزرعه، کالیبره ( تنظیمات ) و پاکسازی مخزن لوله های سقوط7-میزان بذر مصرف شده بر اساس وزن هزاردانه و تراکم 380 عدد بذر در هرمترمربع 8-کیفیت سبز مزرعه و یکنواختی9- انجام آبیاری( سه مرحله)  10- سمپاشی به موقع جهت کنترل علف های هرز( تاپیک 1 لیتر  و گرانستار 20 گرم در هر هکتار) 11-دو مرحله محلول پاشی با سم قارچ  کش آلتوکمبی 12- همکاری با نمایندگان شرکت  و موسسه  تحقیقات  ثبت مستقر  در گلستان و انجام توصیه های فنی 13- حضور در کارگاه های آموزشی و ترویجی14- انجام مخلوط کشی15- کیفیت بذر تحویلی 16- عملکرد در و احد  سطح(2/5 تن در هر هکتار)

 در خاتمه افزود: با تو جه به میانگین بذور تحویلی سایر پیمانکاران  3200  کیلوگرم در هر هکتار بوده لذا تفاوت فاحشی با عملکرد مزرعه الگویی دارد امید است که سایر پیمانکاران و کشاورزان عزیز نیز با بکار گیری تکنولوژی های بخش کشاورزی و مدیریت  صحیح مزرعه به عملکرد بالاتری دست یابند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید