گزارش بازدید اعضای کمیته نظارت و پایش جهاد کشاورزی استان هرمزگان از مجتمع انباری گهکم این مدیریت

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان :

در تاریخ نهم مردادماه اعضای کمیته مزبور در کنار بازدید و پایش استانی از انبارهای کارگزاران کود شهرستان حاجی آباد ، از انبارهای کود مجتمع انباری گهکم حاجی آباد این مدیریت نیز بازدید و در جریان عملیات کیسه گیری کود فله اوره سهمیه ، استان ارسالی از مبدا اسکله شهید رجایی بندرعباس ، قرار گرفتند. شایان ذکر است که بخشی از سهمیه های کود استان ، در انبارهای کود این مجتمع نگهداری و توزیع می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید