بازدیداز کارگزاران استان خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی،

بازدید از کارگزاران شهرستانهای فریمان، تربت جام در مورخ 10 مرداد ماه سال جاری توسط کارشناسان این استان، به  جهت اجرای دقیق دستورالعمل ها توضیحاتی به کارگزاران طرف قرارداد این شرکت به شرح مزبور داده شد. توضیحات داده شده عبارتنداز: ثبت دقیق مشخصات بهره برداران در زمان دریافت کودهای یارانه ای، در سیستم هوشمند، نظارت دقیق بر قیمت کودهای یارانه ای. سپس مسئول امور مالی به اتفاق همکاران،  حسابهای فی مابین این شرکت و کارگزاران طرف قراردا را مورد بررسی قرار داده و در پایان بابت بستن حسابها تا تاریخ فوق اقدام به تنظیم صورتجلسه کردند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید