اخبار

هفته گذشته باحضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات استان و مسئول محترم حراست استان نسبت به بازگشایی پاکت‌های مربوط به مناقصه نیروهای  خدماتی و پشتیبانی بندر امام (ره) از طریق سامان...
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مناقصه امور خدمات و پشتیبانی نمایندگی شرکت در بندرامام خمینی (ره) در تاریخ 97/4/17 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام گر...
به گزارش روابط عمومی مدیریت اموراداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی     
جلسه بازگشائی پاکات مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی این مدیریت در تاریخ 97/2/24 با حضور سرکار خانم فیضی دبیر محترم کمیسیون معاملات و اعضای کمیسیون معاملات استان و شرکت کنندگان در منا...