اخبار

به گزارش روابط عمومی مدیریت اموراداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد:  سرکار خانم مهندس فرهادی از دفتر تحول اداری وزارت جهاد کشاورزی در روز شنبه 97/4/16 از میز خدمت شرکت خدمات حمایتی کشاورز...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران : مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از راه اندازی و ایجاد میز خدمت در این استان خبر داد.به گزارش روابط عمومی شرکت خ...