اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی، در روز سه شنبه مورخ 23 مرداد ماه سال 1397 ساعت 13 جلسه بازگشایی پاکات عملیات کیسه گیری کودهای فله tsp با حضور اعضاء کمیسیون در دف...
به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیایی آبیک: در تاریخ 96/06/26 با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه مستقر در مجتمع شیمیائی آبیک مناقصه واگذاری امور خدماتی برگزار گردید که پس از انجام تشریفات ، برنده مناقص...
به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیایی آبیک: در تاریخ 97/02/23 کمیسیون مناقصه مجتمع شیمیائی آبیک تشکیل و مناقصه حفاظت فیزیکی مجتمع شیمیائی آبیک با حضور  اعضاء در معیت معاون محترم حراست ستاد مرکز...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه: جلسه کمیسیون معاملات استان ساعت 10صبح روز یک شنبه 97/4/31 در خصوص بازگشایی پاکات مناقصه عمومی حفاظت فیزیکی به صورت حجمی با استفاد...
به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیایی آبیک: در تاریخ 96/12/27 با حضور اعضاء کمیسیون مناقصه مستقر در مجتمع شیمیائی آبیک مناقصه کیسه گیری کودهای فله شامل سولفات پتاسیم و سوپرفسفات تریپل به میزان 20000...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه: در ادامه فرآيند برگزاری مناقصه حفاظت فيزيکی استان کرمانشاه جلسه کميسيون معاملات شرکت خدمات حمايتی کشاورزی استان کرمانشاه در...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان: گزارش مصور مناقصه حمل و تخلیه 200 هزار تن کود شیمیایی از مبدا انبارهای اسکله شهید رجایی - بندرعباس به اقصی نقاط کشور جلسه بازگش...
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات: مناقصه حمل و تخلیه 200 هزار تن انواع کودهای شیمیایی از مبدا بندر عباس به اقصی نقاط کشور در تاریخ 97/4/27 با حضور دبیرمحترم کمیسیون معاملات سرکارخانم ف...
جلسه بازگشایی پاکات استعلام بهای خودروی استیجاری در مورخ 97/4/28 راس ساعت 10 صبح با حضور مدیریت، اعضای کمیسیون معاملات و کارپرداز، از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار شد. در این استع...
هفته گذشته باحضور اعضاء محترم کمیسیون معاملات استان و مسئول محترم حراست استان نسبت به بازگشایی پاکت‌های مربوط به مناقصه نیروهای  خدماتی و پشتیبانی بندر امام (ره) از طریق سامان...
به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیایی آبیک: در تاریخ 96/8/7 جلسه یی با حضور جناب آقای مهندی نیارکی مدیر محترم فنی و بهبود کیفیت کود و مواد دفع آفات گیاهی، سرکار خانم مهندس فیضی دبیر کمیسیون معاملا...
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مناقصه امور خدمات و پشتیبانی نمایندگی شرکت در بندرامام خمینی (ره) در تاریخ 97/4/17 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام گر...
روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد:
به گزارش روابط عمومی مدیریت اموراداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی     
به گزارش روابط عمومی مدیریت اموراداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: استان اصفهان در تاریخ 97/4/17 ساعت 9 صبح مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه  30000  تن نهاده کشاورزی  را از طریق سامانه تدارکات الک...
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد: مناقصه خرید 650 هزار تخته کیسه یک لایه بذری پروپیلنی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در تاریخ 1397/4/26 در ستاد شرکت خ...
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد: مناقصه های خرید  کود بین المللی در ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به شرح ذیل می باشد: 1 خرید کود دی امونیوم فسفات گرا...