اخبار

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مناقصه امور خدمات و پشتیبانی نمایندگی شرکت در بندرامام خمینی (ره) در تاریخ 97/4/17 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت انجام گر...
روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد:
به گزارش روابط عمومی مدیریت اموراداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی     
به گزارش روابط عمومی مدیریت اموراداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی: استان اصفهان در تاریخ 97/4/17 ساعت 9 صبح مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه  30000  تن نهاده کشاورزی  را از طریق سامانه تدارکات الک...
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد: مناقصه خرید 650 هزار تخته کیسه یک لایه بذری پروپیلنی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در تاریخ 1397/4/26 در ستاد شرکت خ...
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد: مناقصه های خرید  کود بین المللی در ستاد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی به شرح ذیل می باشد: 1 خرید کود دی امونیوم فسفات گرا...
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد: تجدید مناقصه خرید دو نوع کود سولفات پتاسیم گرانوله به مقدار 40 هزار تن و  سولفات پتاسیم پودری به مقدار 10 هزار تن  د...
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد: در تاریخ 1397/4/10 سه مناقصه  خرید  کود از تولید کنندگان داخلی در ستاد شرکت خدمات حمایتی به شرح ذیل برگزار می شود 1 خری...
دراجرای درخواست  مناقصه مسئول امور اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان در خصوص مناقصه واگذاری  نیروهای خدماتی و پشتیبانی بصورت حجمی  از طریق سامانه ستاد، تعداد 5 فقره پیشنها...
جلسه بازگشائی پاکات مناقصه واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی این مدیریت در تاریخ 97/2/24 با حضور سرکار خانم فیضی دبیر محترم کمیسیون معاملات و اعضای کمیسیون معاملات استان و شرکت کنندگان در منا...