اخبار

بازدید کارشناسان امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی از قیچی های هرس باغبانی تجمیع شده از انبار استان ها در شرکت خدمات حمایتی استان تهران.
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس،  
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان :
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان،
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران
با اعلام رابط روابط عمومی مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری :
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت توزیع ، حمل و نگهداری:
به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی، مزایده عمومی قطعات دستگاههای آبیاری تحت فشارمستقر درشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز از تاریخ98/4/20 الی 98/4/25 درسیستم سامانه ا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان، از ابتدای سالجاری تاکنون حدود 30 مورد بازدید از کارگزاران توزیع شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در 9 شهرستان همدان به انجام رسیده ا...