اخبار

نخستین سمینار آموزشی –توجیهی رابطین آماری دستگاههای اجرایی استان مازندران با حضور بیش از 100 نفر از رابطین آماری دستگاههای اجرایی، نهادها، سازمان ها، بانک ها، بیمه ها، دانشگاه ها و مراکز آ...