اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان:   جلسه هماهنگی امور حمل و نقل انواع کودهای شیمیایی از انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی جنوب کرمان با حضور پیمانکار حمل و ن...
به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیایی آبیک: آغاز عملیات بارگیری و حمل کودهای سوپرفسفات تریپل بر اساس مجوز تخصیص داده شده از مدیریت توزیع و حمل و نگهداری بشرح جدول ذیل به استانهای زنجان ، گیلان...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان: گزارش مصور مناقصه حمل و تخلیه 200 هزار تن کود شیمیایی از مبدا انبارهای اسکله شهید رجایی - بندرعباس به اقصی نقاط کشور جلسه بازگش...
به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات: مناقصه حمل و تخلیه 200 هزار تن انواع کودهای شیمیایی از مبدا بندر عباس به اقصی نقاط کشور در تاریخ 97/4/27 با حضور دبیرمحترم کمیسیون معاملات سرکارخانم ف...
عملیات ذخیره سازی اعم از حمل و تخلیه وذخیره سازی مقدار 15663654 کیلوگرم کود سولفات پتاسیم از تاریخ 96/9/27 شروع گردید و در تاریخ 96/10/23 عملیات به اتمام رسید . همچنین عملیات تخلیه و ذخیره سازی  مقدار 61...
روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خبر داد:
ذخیره مطمئن شـرکت خدمات حمایتی کشاورزی اسـتان الـبرز از حیث کـود اوره و نظر به شـروع مصـرف سـرک کـود اوره در سـایر اسـتان های کشور ، به منظور تامین بخشـی از کود اوره استان تهران بر اساس ...