اخبار

ابتدا از انبارها و ساختمانهای مدیریت و همچنین تعدادی از کارگزاریها بازدید به عمل آوردند. سپس راس ساعت ۹:۳۰ روز یکشنبه هفدهم تیر ماه سال ۹۷ آقای ملازاده در نشست صمیمی مدیریت و کارکنان در سالن ا...
در مورخه 97/4/5 و در اجرای قرارداد انتقال دانش فنی کلزا، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کردستان ضمن بازدید از مزارع الگویی کلزای هیدرومل کشت شده در روستای مبارک آباد از توابع شهرستان دهگل...