اخبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، مسئول حراست و مسئول واحد کود شعبه اردبیل از انبار کارگزاران شهرستان مشگین شهر مورخ 26 فروردین سال 1400 بازدید به عمل آوردند . 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، مسئول حراست و مسئول واحد کود شعبه اردبیل از انبار تولید کننده کود سوپر فسفات ساده گرانوله مورخ 1400/01/14 بازدید و بررسی های لازم را ا...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل ، جلسه ستاد تغذیه گیاهی استان در محل سازمان جهاد کشاورزی مورخ 1400/01/24 با حضور مدیریت شعبه جناب مهندس مسافر و مسئول واحد کود مهندس شیر...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 685.007 کیلو گرم کود اوره ، 3.000 کیلوگرم فسفات تریپل و 16.000 کیلوگرم سولفات آمونیوم در سال 99 به عاملین مجاز پخش کود در بخش کورائیم ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 4.452.755 کیلو گرم کود اوره ،250.010 کیلوگرم فسفات تریپل و 36.000 کیلوگرم سولفات آمونیوم در سال 99 به کشت و صنعت مغان تامین و ارسال شد .&...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 1.818.769 کیلو گرم کود اوره و 59.160 کیلوگرم فسفات تریپل در سال 99 به عاملین مجاز پخش کود بخش انگوت شهرستان گرمی تامین و ارسال شد .&nbs...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 704.243 کیلو گرم کود اوره و 10.090 کیلوگرم فسفات تریپل در سال 99 به عاملین مجاز پخش کود در شهرستان نیر تامین و ارسال شد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 506.820 کیلو گرم کود اوره ، 1.000 کیلوگرم سولفات پتاسیم و 4.030 کیلوگرم فسفات تریپل در سال 99 به عاملین مجاز پخش کود در بخش هشتجین شه...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 2.806.730 کیلو گرم کود اوره ، 50.000 کیلوگرم نیترات آمونیوم مخلوط ،109.190 کیلوگرم سولفات پتاسیم ، 43.970 کیلوگرم فسفات تریپل و 16.000 کیلو...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 775.876 کیلو گرم کود اوره ، 16.000 کیلوگرم نیترات آمونیوم مخلوط ، 8.000 کیلوگرم سولفات پتاسیم و 23.980 کیلوگرم فسفات تریپل در سال 99 به ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 2.287.260.000کیلو گرم کود اوره و 4.230.000 کیلوگرم فسفات تریپل در سال 99 به طور مستقیم به کشاورزان محترم تحویل شد .
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 2.044.655 کیلو گرم کود اوره ،54.060 کیلوگرم سولفات پتاسیم و 31.000 کیلوگرم فسفات تریپل در سال 99 به عاملین مجاز پخش کود در شهرستان نمی...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 1.007.992 کیلو گرم کود اوره ، 8.000 کیلوگرم سولفات پتاسیم و 56.030 کیلوگرم فسفات تریپل در سال 99 به عاملین مجاز پخش کود در شهرستان کوث...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 1.096.242 کیلو گرم کود اوره و 244.820 کیلوگرم فسفات تریپل در سال 99 به شرکت کشت و صنعت پارس تامین و ارسال شد . 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 11.284.547 کیلوگرم کود اوره ، 28.000 کیلیوگرم نیترات مخلوط ، 204.230 کیلوگرم سولفات پتاسیم ، 411.910 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل و 32.000 کیلوگ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 446.330 کیلوگرم کود اوره ،3.020 کیلوگرم سولفات پتاسیم ، 2.990 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل در سال 99 به کارگزاران کود شهرستان خلخال جهت ...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مقدار 1.069.277 کیلوگرم کود اوره ،، 1.000 کیلوگرم سولفات پتاسیم و 2.190 کیلوگرم سوپر فسفات تریپل در سال 99 به کارگزاران کود شهرستان سرعین ج...
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اردبیل مدیریت شعبه جناب مهندس مسافر از مقدار فروش کود سولفات پتاسیم در سال 99 خبرداد . وی افزود 551.670 کیلو گرم کود سولفات پتاسیم به ارزش ری...