مقالات

دنیای اقتصاد- کشاورزی تجاری
دنیای اقتصاد- گروه نیرو
دوماهنامه تخصصی پیام اقتصادی بورس کالا
همشهری - خبرنگار: زهرا رفیعی
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی
دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد- نویسنده :حمزه بهادیوند چگینی
تهیه کنندگان :مهندس علی اکبر ندرلو - مهندس پیمان دوامی  مدیر و معاون مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز
دنیای اقتصاد- گروه بازرگانی
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد
تهیه کننده: رحمان امامی کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی استان مازندران
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی
دنیای اقتصاد- دکتر حامد نجفی استاد دانشگاه تربیت مدرس
دنیای اقتصاد - دکتر فاطمه پاسبان عضو هیات علمی موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی