مقالات

فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
فرصت امروز- مترجم: امید گوهری
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
تهیه و تنظیم: گروه کسب و کار فرصت امروز
تهیه و تنظیم: گروه کسب و کار فرصت امروز
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی 
فرصت امروز- انجمن کارآفرینان جوان, مترجم :علی آل علی
دنیای اقتصاد
تهیه کننده: رحمان امامی کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی استان مازندران
دنیای اقتصاد- مترجم: سید حسین علوی لنگرودی
دنیای اقتصاد-مترجم: سمیرا نوری 
دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکوئی
دنیای اقتصاد- نویسنده: جعفر شمسی