مقالات

پژوهشکده تحقیقات استراتژیک
محمد قاسم پناهی، فرهاد طهماسبی بلداجی، مرجان نکوآمال کرمانی
ترجمه: علی بهرامی زاده
تهیه و ترجمه : پروانه طهماسبی
مترجمان: حمید هاشمی ، سمیه اکبری
بازنگری و تنظیم: مسعود اسعدی
مؤلف: سید کاظم امینی
مترجم: محسن شهرابی - مدیران ایران
مدیران ایران
دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش
نویسنده: حسین مجدفر