مقالات

دنیای اقتصاد- مترجم: سیدحسین علوی‌لنگرودی
دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکویی
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم مرادخانی
دنیای اقتصاد-مترجم : ندا رحمانی  
دنیای اقتصاد- مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
دنیای اقتصاد- مترجم: سید حسین علوی لنگرودی
دنیای اقتصاد منبع: کتاب «مدیریت استراتژیک پروژه،    
دنیای اقتصاد-نویسنده: حسین بهبودی مشاور و مدرس بازاریابی، فروش و تبلیغات
دنیای اقتصاد- مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم مرادخانی
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم مرادخانی 
دنیای اقتصاد- مترجم: امیر علی رمدانی
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی
دنیای اقتصاد- مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
نویسنده: سیدکامران باقری مشاور مديريت نوآوری
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی