مقالات

دنیای اقتصاد- صنایع غذایی
مترجم: لاله تاجی پور کارشناسی مدیریت بازرگانی روابط عمومی و امور بین الملل
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی
دنیای اقتصاد- فائو
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی
دنیای اقتصاد- کشاورزی تجاری
دنیای اقتصاد- گروه نیرو
دوماهنامه تخصصی پیام اقتصادی بورس کالا
همشهری - خبرنگار: زهرا رفیعی
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی
دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد- نویسنده :حمزه بهادیوند چگینی
تهیه کنندگان :مهندس علی اکبر ندرلو - مهندس پیمان دوامی  مدیر و معاون مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز
دنیای اقتصاد- گروه بازرگانی
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی