کار و مدیریت جهادی رمز رونق تولید و توسعه اشتغال

تهيه و تنظيم: رحمان امامی کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه و مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

لطفاً كليك نماييد.