عنصر پتاسيم و كود پتاس را بشناسيم.

تهيه و تنظيم: علی محسنی، كارشناس مهندسی خاكشناسی، كارشناس ارشد تغذيه گياهی، مدير شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان مازندران

برای مشاهده متن مقاله لطفاً كليك نماييد.