عنصر پتاسيم و كود پتاس را بشناسيم.

تهيه و تنظيم: علی محسنی، كارشناس مهندسی خاكشناسی، كارشناس ارشد تغذيه گياهی

برای مشاهده متن مقاله لطفاً كليك نماييد.