پوشش دار کردن بذور (بخش دوم)

پوشش دار کردن بذور (بخش دوم)

مرکز تحقیقات کابردی نهاده های کشاورزی واحدکنترل کیفی بذر

 

تهیه و تنظیم:

محمدرضا لطفی نژاد

کارشناس ارشد زراعت

زمستان 1397

.

.

برای دریافت فایل کلیک فرمایید