بررسی اثر چرای دام بر ترکیب و تنوع پوشش گیاهی الیگودرز مطالعه موردی منطقه دورک و ارجنک

تألیف: مریم عبد موسوی کارشناس ارشد مهندسی منابع طبیعی - محیط زیست و تنوع زیستی

لطفاً برای مشاهده مقاله کلیک کنید