اهمیت مبارزه غیر شیمیایی بر علیه آفات کشاورزی

مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

گردآوری: مهندس سهیل فروزنده 

کارشناس ارشد شیمی آلی 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

 

کلیک کنید