بررسی امکان کاهش آلودگی ناشی از فلزات سنگین به کمک تکنیک گیاه پالایی

گردآورنده: غلامرضا دانشوری

مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی 

 روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

 

کلیک کنید