بررسی عملکرد پایش و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی استان البرز

تهیه کنندگان:

1. علی اکبر ندرلو: کارشناس ارشد مدیریت کشاورزی و مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز

2. پیمان دوامی: دانش آموخته ی دکتری زراعت و معاون شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز

بررسی عملکرد پایش و نظارت بر توزیع نهاده های کشاورزی استان البرز