22 راهکار کلیدی در حمایت از کالای ایرانی در بخش کشاورزی

تهیه کننده: رحمان امامی کارشناس ارشد و مدرس دانشگاه، مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران

کلیک کنید