آشنایی با طرح توجیهی کسب و کار (جلد 1)

تنظیم: رضا فریدون نژاد

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

کلیک کنید