تبلیغات فرهنگی شاخه ای از بازاریابی اجتماعی

مؤلفان: وحید حائری، محمد رضا رستمی

کلیک کنید