پیاده سازی استراتژی سرعت ، حصول اطمینان از آمادگی شرکت برای موفقیت در دوران تلاطم

ترجمه : مدیران ایران

کلیک کنید