نقش عناصر غذایی در بهبود اثرهای تنش کمبود آب

گردآورنده : دکتر سولماز کاظم علیلو

دکتری حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه، مسئول باشگاه کشاورزان استان آذر بایجان غربی

لطفا برای مشاهده متن مقاله کلیک فرمائید

 

 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی