مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک

گردآورندگان: 1- مهندس علیرضا قربانی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان غربی

2- دکتر سولماز کاظم علیلو دکتری علوم خاک و مسئول باشگاه کشاورزان استان آذربایجان غربی

لطفا برای مشاهده متن مقاله کلیک فرمائید

 

 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی