نانو حسگرها و پایش خاک به منظور بهبود شرایط رشد گیاه

گردآوری: مهندس بابک نهری نیک نفس کارشناس ارشد شیمی

مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی

برای مشاهده متن مقاله کلیک نمائید

 

 

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی