زراعت کلزا، ارقام هیبرید زمستانه

مولفان: پیمان دوامی، لعیا مراد بیگی، علی حیدری . الهه احمدی

 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋگیهای ﺧﺎص ﻛﻠﺰا در ﺳﺎل¬های اخیر کاشت اﻳــﻦ ﻣﺤــﺼﻮل در اﻳــﺮان ﻧﻴــﺰ ﻣــﻮرد ﺗﻮﺟــﻪ ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ اﺳــﺖ. ﺑـﻴﺶ از ﻧـﻮد درﺻـﺪ ﻣـﺼﺮف داﺧﻠـﻲ روغنهای ﺧﻮراﻛﻲ ﻛﺸﻮر از ﻃﺮﻳﻖ واردات تامین ﻣـﻲ ﺷـﻮد، ﻟﺬا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰی ﺑﻠﻨﺪﻣـﺪت و ﻣﻨـﺴﺠﻢ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﻧﻴـﻞ ﺑـﻪ ﺧـﻮدﻛﻔﺎﻳﻲ در ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦﻫﺎی ﺧﻮراﻛﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑـﻞ اﻧﻜـﺎر ﺑـﻮده و در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻛﺸﺖ ﮔﻴﺎه ﻛﻠﺰا در ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻊ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﮔﻴﺎه ﻣﻨﺎﺳﺐ روﻏﻨﻲ در ﺷـﺮاﻳﻂ آب و ﻫـﻮاﻳﻲ ﻛـﺸﻮرﻣـﺎن ﺗﻮﺻﻴﻪ و ﻣﻮرد ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲگیرد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﺮای روﻏﻦ ﻧﺒﺎﺗﻲ در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ اﻓــﺰاﻳﺶ ﻗﻴﻤــﺖ ﺑــﺮای ﻛــﺸﻮرﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨــﺪه و ﺻــﺎدرﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎر ﻧﺎﺷﻲ از ﺧﺮﻳﺪ روﻏﻦ و واردات در ﻛـﺸﻮرﻫﺎی ﻣـﺼﺮفﻛﻨﻨــﺪه، روﻧــﺪ اﻓــﺰاﻳﺶ ﻣــﺼﺮف ﺳــﺮاﻧﻪ روﻏــﻦ ﻧﺒــﺎﺗﻲ ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮسعه ﻛﺸﺖ داﻧﻪﻫﺎی روﻏﻨﻲ و ﮔﺴﺘﺮش برنامهﻫـﺎی ﭘﮋوﻫـﺸﻲ را در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺿﺮوری ﻣﻲﺳﺎزد.
ﻛﻠﺰا ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ویژگیهای ﻣﺘﻨﻮع و ﺑﻌﻀﺎ روﻏﻦ ﺑﺎﻻ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب آن ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺴئولین اﺟﺮاﻳﻲ وزارت ﺟﻬﺎدﻛــﺸﺎورزی ﻗــﺮار ﮔﺮﻓﺘــﻪ و اﻣﻴــﺪ ﻣــﻲ رود ﻛــﻪ ﺑــﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺸﺖ آن در ﻛﻨﺎر ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻴﺎﻫـﺎن روﻏﻨـﻲ ﻧﻈﻴـﺮ ﺳـﻮﻳﺎ، آﻓﺘــﺎﺑﮕﺮدان، ﻛﻨﺠــﺪ و ﮔﻠﺮﻧــﮓ ﺗــﺎ ﺣــﺪ زﻳــﺎدی از واﺑــﺴﺘﮕﻲ ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧـﺎرج در زﻣﻴﻨـﻪ واردات روﻏـﻦ و ﻛﻨﺠﺎﻟـﻪ ﮔﻴـﺎﻫﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﻮد. بهمین منظور نگارش کتاب زراعت کلزا ویژه ارقام زمستانه بمنظور آشنایی کشاورزان وبهره برداران و از طرفی با توجه به بخش اعظم توزیع بذر کلزا زمستانه توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صورت گرفته است