مقالات

مترجمان: سلیم اسماعیل،علی اکبری
فروش موفقیت آمیز و پایدار به مشتریان ثابت و وفادار از ایده آل های هر شرکت و فروشنده ای است.  بیایید با حقیقت روبه رو شویم. فروشندگان عاشق قرارداد بستن و معامله برای فروش هستند، چراکه این گو...
بازاریاب ها این استعداد را دارند که نسبت به ایده ها و باورهای خود علاقه و اشتیاق وافری داشته باشند؛ موضوعی که موفقیت شما در گرو پاک کردن آن از ذهن خویش است. ذهن یک بازاریاب بعضا می تواند چیزی ...
تلاش و کوشش تنها عامل اساسی در موفقیت نیست، بلکه ثابت قدم بودن یکی دیگر از عوامل تأثیر گذار در موفقیت است. به طور کلی، اکثر افراد جوان نمی دانند که چقدر بهبود مهارت ها و توانایی شان آسان است. ...