مقالات

ترجمه و تدوین: سیمین عبداللهی کارشناس بازرگانی خارجی
مترجم: امیر آل علی
مترجم: اشکان کوشش
کشاورزی- فرصت امروز
تحریریه سرویس ترجمان
نویسندگان: سمانه نگارچی،مصطفی بنی اسدی و صدیقه نبی ئیان