مقالات

محمدحسین بابالو
تحقيقات كشاورزي و انتقال تكنولوژي به جوامع روستايي در كشورهاي: مركز و شرق اروپا، مشترك المنافع اتحاد شوروي سابق و ديگر كشورهاي در حال گذار انتشارات فائو؛ نويسنده: كال دوزمال، رئيس هيئت مدي...
   چکیده کتاب غلات سردسیری : سهم غلات در غدای مردمان اروپایی 45تا 55 درصد  در امریکا 20تا 30میباشد از طرفی 70 درصد سطح زیر کشت یک میلیارد هکتاری جهان را غلات اشغال نموده است .گندم ، برنج و ذر...
تهیه و تنظیم: آرزو باقرزاده
تهیه و تنظیم : رویا محمدزاده  - آذر 96
تهیه و تنظیم: حسین زمانی
تهیه و تنظیم: حسین زمانی