مقالات

آسیب شناسی صنعت تولید بذر در بخش هزینه‌ها   محمدرضا لطفی نزاد: کارشناس ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه بذر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاوزی پوران مبینی: کارشناس ارشد بذر شر...
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی
دنیای اقتصاد- مترجم: سید حسین علوی لنگرودی
ذنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی
دنیای اقتصاد- ترجمه و نالیف: احمد رضا کشاورزی
دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکوئی
دنیای اقتصاد- نویسندگان: دکتر رحمن عابدین زاده یاسر- پوریا روانستان
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی
فرصت امروز- موفقیت
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
دنیای اقتصاد- مترجم: علی ملکی تهیه شده در موسسه معنا
فرصت امروز- مترجم: علی آل علی
دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکویی
دنیای اقتصاد نویسندگان: دکتر رحمن عابدین‌زاده نیاسر - پوریا روانستان
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی