مقالات

تهیه کننده: مهندس رحمان امامی مدرس دانشگاه مسئول روابط عمومی و آموزش فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران  
تهیه کننده: مهندس واحدی نژاد گوگانی کارشناس گیاه پزشکی مدیریت استان آذربایجان شرقی 
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز - مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی تهیه کنندگان : مهندس پیمان دوامی ، مهندس محمد رضا لطفی نژاد  
مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی گردآوری: مهندس بابک نهری نیک نفس کارشناس ارشد کود و سم
مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی  گردآوری : مهندس رسول رمضانی  کارشناس ارشد شیمی 
دنیای اقتصاد
دنیای اقتصاد