مقالات

دنیای اقتصاد - مترجم: آناهیتا جمشیدنژاد
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
فرصت امروز مترجم: علی آل علی
تهیه کننده: مهندس علی راه انجام - کارشناس ارشد کشاورزی و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
گردآورنده : مهندس علی راه انجام کارشناس ارشد کشاورزی و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران .  
مترجم: مهدی نیکویی
منبع : inc مترجم: علی آل علی
ترجمه : مهدی قراچه داغی