مقالات

آسیب شناسی صنعت تولید بذر در بخش هزینه‌ها   محمدرضا لطفی نزاد: کارشناس ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه بذر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاوزی پوران مبینی: کارشناس ارشد بذر شر...
دنیای اقتصاد- محمود نوری شمس‌آباد
دنیای اقتصاد-دکتر محیا کربلایی تحلیلگر اقتصادی و کسب‌وکار
دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکوئی
دنیای اقتصاد-نویسندگان: دکتر رحمن عابدین زاده نیاسر- پوریا روانستان
دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکوئی
ذنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی
دنیای اقتصاد- صنایع غذایی
دنیای اقتصاد- مترجم: سید حسین علوی لنگرودی
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی
دنیای اقتصاد- نویسندگان: دکتر رحمن عابدین زاده یاسر- پوریا روانستان
دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکوئی/ بر گرفته از کتاب ساده سازی
دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکوئی
دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکوئی
دنیای اقتصاد- نویسنده پژمان امینی
دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکوئی
دنیای اقتصاد- مترجم: علی ملکی تهیه شده در موسسه معنا