مقالات

آسیب شناسی صنعت تولید بذر در بخش هزینه‌ها   محمدرضا لطفی نزاد: کارشناس ارشد زراعت و مسئول آزمایشگاه بذر مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاوزی پوران مبینی: کارشناس ارشد بذر شر...
دنیای اقتصاد- نویسنده: سید امیر تقی آبادی
دنیای اقتصاد- نویسنده: محمود مزینانی
دنیای اقتصاد- نویسنده: سید امیر تقی آبادی
دنیای اقتصاد- نویسنده: سید امیر تقی‌آبادی
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم رضایی
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
دنیای اقتصاد: نویسنده شانون تیلور
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم مرادخانی
دنیای اقتصاد- مترجم: مریم مرادخانی
دنیای اقتصاد- مترجم: سید‌حسین علوی لنگرودی
دنیای اقتصاد نویسندگان: دکتر رحمن عابدین‌زاده نیاسر - پوریا روانستان
دنیای اقتصاد- نویسنده: امیر شاهرخی تهیه شده در موسسه معنا
دنیای اقتصاد- مترجم: شهناز کمیلی زاده
تهیه و تنظیم: گروه کسب و کار فرصت امروز
دنیای اقتصاد- تهیه شده در مؤسسه معنا
تهیه کننده: مهندس علی راه انجام - کارشناس ارشد کشاورزی و مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران