مقالات

مترجم: سید حسین علوی لنگرودی
مترجم: اشکان کوشش
ترجمه: علی بهرامی زاده
مترجم: جعفر مسجدی  
  بازسازی برند یکی از بهترین استراتژی هایی است که می تواند آینده شرکتی را که با بحران های جدی مواجه است، تغییر دهد. زمانی که فروش تان کاهش پیدا می کند، یا برند اصلی و مدل کسب وکارتان مو...