مقالات

دنیای اقتصاد- مترجم: مهدی نیکویی
دنیای اقتصاد-مترجم : آناهیتا جمشیدنژاد
دنیای اقتصاد- مترجم: ندا رحمانی
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
فرصت امروز- مترجم: امیر آل علی
فرصت امروز (بازاریابی و فروش)
مترجم: سعیده کریمی